NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD - Pobočka LUKA | Hammer Strength Fitness

Návštěvní řád Hammer Strength Fitness luka

 

1.     Každý návštěvník našeho fitcentra se zaplacením vstupného zavazuje dodržovat návštěvní řád a dbát pokynů obsluhy recepce. Ta je oprávněna si při první návštěvě vyžádat pro registraci váš osobní doklad s fotkou a udělat vaši fotografii (fotografie slouží pro ztotožnění účtu s vaší osobou, jelikož benefity a permanentky HSF jsou nepřenosné).

2.   Dětem do 15 let je vstup do fitness centra zakázán bez doprovodu rodičů. Dětem od 15 let do 18 let je vstup do fitness centra povolen pouze se souhlasem rodičů, kteří výslovně a nepřenositelně nesou plnou odpovědnost za případné škody na zdraví svého dítěte i majetku provozovatele způsobené pohybem dítěte.

3.   Tašku si ponechejte v šatně. O odloženou tašku může druhý člověk zakopnout a způsobit si zranění.

4.   Přinesené cennosti (větší obnos peněz, drahé šperky či doplňky) si prosím odkládejte u personálu na recepci, který je uschová pod kamery do trezoru. I když jsou šatní skříně vybaveny bezpečnostními zámky, nejsou stoprocentně nepřekonatelné. Kamery v šatnách a na recepci jsou použité v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů.

5.   Používejte čisté sportovní oblečení a pevnou obuv. Nechoďte na boso, či v žabkách. Dbejte na svou osobní hygienu, použijte deodorant.

6.   Noste si ručník, který pokládejte na všechny plochy, které přijdou do styku s vaším tělem. Plochy, které přesto potřísníte potem, očistěte desinfekcí, je k dispozici u běhacích pásů. Pokud nemáte vlastní ručník, na baru vám ho pronajmeme.

7.   Stroje a stanoviště neblokujte déle, než je nezbytně nutné. Pokud vás někdo požádá, umožněte mu se na stanovišti střídat.

8.   Po skončení cvičení po sobě ukliďte činky a kotouče, je to projev respektu a ohleduplnosti k ostatním členům klubu.

9.   Se stroji manipulujte šetrně, činky neodhazujte a pokládejte je pouze do stojanů nebo na gumové čtverce. Neohrožujte bezpečnost ostatních.

10. Pro cvičení s jednoručními gumovými činkami je určený výhradně prostor pódia, prosíme, dbejte zvýšené opatrnosti na přechodu jeho hrany.

11. V případě zjištění jakéhokoliv poškození stroje, činky nebo cvičebních pomůcek je povinností každého uvedenou skutečnost oznámit na recepci.

12. Trenéři působící v našem fitness centru jsou samostatné podnikatelské subjekty a ručí za veškeré fyzické a finanční újmy svých klientů.

13. Cvičební prostory je nutno opustit 10 minut před ukončením provozní doby, aby se návštěvník včas stihl osprchovat a převléci ještě v době provozní doby.

14. V případě ztráty, poškození či zneužití klíčku od skřínky je návštěvník povinnen uhradit částku 400 Kč jako náklady za výměnu zámku.

15. Nedodržování návštěvního řádu může být důvodem ukončení členství!

16. ZÁKAZ VSTUPU osobám, které jsou zjevně pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek 

NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD DĚTSKÉHO KOUTKU LUKA LIVING

1. Provozní doba dětského koutku:

  Po – Ne 11:00 – 19:00 hodin. Příjem posledního dítěte je půl hodiny před koncem provozní doby.

2. Věk dětí Dětský koutek („DK“) je určen dětem od 2 do 14 let. V případě pochybností může personál DK požádat rodiče nebo jiné osoby odpovědné za dítě („Doprovod dítěte“) o prokázání věku dítěte.

3. Příjem dítěte:

  - a) Při návštěvě nahlaste potřebné údaje o vašem dítěti – jméno, příjmení, adresa a číslo telefonního spojení, na kterém jste po dobu pobytu dítěte v DK k zastižení. (Registrací údajů o dítěti souhlasíte s vložením osobních údajů do naší databáze. Informace jsou chráněny před zneužitím v souladu s příslušnými právními předpisy.)
  - b) Maximální kapacita je 10 dětí na dětský koutek.

4. Předání dítěte: 

  - a) Dítě bude předáno doprovodu dítěte, tedy osobě, která dítě přivedla a která se prokáže dokladem o přijetí dítěte a občanským průkazem a předání dítěte svým podpisem stvrdí. Doprovod nesmí být mladší 18 let.
  - b) Doprovod dítěte je povinen vyzvednout dítě nejpozději do konce provozní doby. V případě nevyzvednutí dítěte do konce provozní doby DK, budeme informovat Policii ČR a individuálně i příslušné orgány sociální péče.
  - c) Dítě se zdravotním omezením může být přijato do DK pod trvalým dohledem Doprovodu dítěte, který mu může v případě potřeby pomoci.

5. Důležité informace pro vás:

  - a) Dětem s infekčními nemocemi nebo s příznaky jakýchkoliv akutních onemocnění (zejména nachlazením, teplotou, kašlem apod.) nebude vstup do DK umožněn. Toto opatření je v zájmu všech malých návštěvníků DK. Doufáme, že toto opatření pochopíte. Alergie či jiná stálá onemocnění a zdravotní problémy dítěte je Doprovod dítěte povinen nahlásit při příjmu dítěte. Máme-li informace o zdravotních problémech, můžeme k dětem individuálně přistupovat.
  - b) V případě jakéhokoliv ohrožení evakuujeme děti na místo určené v aktuálním evakuačním řádu obchodního centra ve spolupráci s místní bezpečnostní službou.
  - c) Děti chovající se v rozporu se zásadami provozního řádu DK nebo nedodržující pokyny personálu, mohou být v jednotlivých případech dočasně vykázáni, nebo i trvale vyloučeni z využití DK. Personál DK o tom neprodleně vyrozumí Doprovod dítěte na telefonním čísle, které uvedl.
  - d) Dojde-li k naplnění kapacity DK, může provozovatel zamezit po určitou dobu vstup dalších návštěvníků. Nároky vůči provozovateli vyplývající z tohoto omezení nejsou přípustné.
  - e) Pořizování audiovizuálních záznamů a fotografií není povoleno.
  - f) Zakazuje se vstup dítěte s jídlem, pitím, mobilním telefonem nebo jiným obdobným zařízením, cennými osobními předměty, hračkou, věcí nebo látkou, která by mohla ohrozit bezpečnost, život či zdraví dětí umístěných v DK. Doprovod dítěte je povinen tyto předměty dítěti odebrat před využitím služeb DK. Provozovatel dětského koutku nenese odpovědnost za ztrátu nebo poškození věcí nebo cenností, které má dítě u sebe.
  - g) Odnášení hraček a vybavení z prostor DK je zakázáno.

6. Důležité pro vaše dítě:

  - a) Doprovod dítěte musí být po dobu pobytu dítěte v DK přítomen v prostorách obchodního centra.
  - b) V případě jakéhokoliv úrazu personál DK zajistí základní ošetření či poskytnutí první pomoci. Současně je kontaktován Doprovod dítěte a v případě nutnosti přivolána záchranná služba. Doprovod dítěte souhlasí s tím, aby byla dítěti poskytnuta nezbytná lékařská péče nebo ošetření.
  - c) V případě zmizení dítěte je okamžitě kontaktován Doprovod dítěte a ve spolupráci s ostrahou obchodního centra a Policí ČR je zahájeno pátrání.

7. Personál:

  - a) O vaše děti se stará personál, který je náležitě proškolen a má příslušnou praxi v práci s dětmi.
  - b) Pro děti je vždy připraven program, vaše děti se určitě nebudou nudit.

8. Hygiena dětí a úklid:

  - a) Součástí DK je sociální zařízení pro děti. DK nezajišťuje přebalování a převlékání dětí. V případě nehody bude telefonicky kontaktován Doprovod dítěte.
  - b) V prostorách DK je prováděn každodenní úklid, který se dle potřeby opakuje i několikrát denně. Zajišťujeme pro vaše děti hygienicky bezpečné prostředí.
  - c) Děti nesmí vstupovat na koberec ve venkovní nebo jinak znečištěné obuvi.
  - d) V prostorách DK platí přísný zákaz pití alkoholu, kouření a vstupu s otevřeným ohněm.

9. Režim hlídané služby:

  - a) Vstup do DK je povolen po splnění výše uvedených podmínek.
  - b) Vstup do DK je ZDARMA na 2 hodiny, a to po předložení účtenky ve výši minimálně 250 Kč za nákup/službu z obchodního centra Luka Living. Datum na účtence musí být totožný s datem návštěvy DK. V případě nepředložení účtenky je cena za vstup 300 Kč/hodina.
  - c) Další započatá hodina pobytu dítěte v DK vyžaduje předložení nové účtenky ve výši 250 Kč dle pravidla v bodu 9.b), nebo uhrazení částky 300 Kč v hotovosti za každou takovou hodinu.
  - d) Všichni návštěvníci jsou povinni dodržovat ustanovení provozního řádu, dbát pokynů personálu, udržovat pořádek a nepoškozovat vybavení koutku.
  - e) Návštěvníci jsou povinni vždy dodržovat pokyny personálu a provozovatele.

10. Poznámky:

  - a) Osobní věci zapomenuté v DK skladujeme po dobu 14 dnů. Po uplynutí této doby je zlikvidujeme.

11. Důležité kontaktní údaje:

  Pracoviště ostrahy obchodního centra 733 591 468 - IZS 112 - Záchranná služba 155 - Hasičský záchranný sbor 150 - Policie ČR 158

Provozovatel: Luka Residential s.r.o., Skorkovská 1310, 198 00 Praha 9 – Kyje, IČ: 27363198. Kontakt: 734 51 51 51, info@lukaliving.cz, www.lukaliving.cz

Provozovatel přebírá a nese plnou zodpovědnost za nenadálé stiuace, které se můžou přihodit během pobytu v dětském koutku.